Karlova Seltsi ruumide idee

Linnaosa elanike tugev kogukonnatunne on oluline nii seltsi toimimiseks ja ka linna kui terviku arenemisel. Soovime pakkuda linnaosa elanikele paremaid võimalusi  infovahetuseks ja tegutsemiseks, kui see on olnud senini. 

Rajame Tähe 20 hoonesse, kus 2008. aasta oktoobrini tegutses apteek, Karlova Keskuse, mille peamisteks tegevusteks, lisaks Karlova Seltsi põhimäärusest tulenevate eesmärkide rakendamisele on:

 • Pakkuda suhtlemisvõimalust erinevate huvigruppide ja põlvkondade vahel;
 • Karlova ajaloo, miljööväärtuse ja elukeskkonna tutvustamine ning info kogumine (näiteks projekt “Oma maja lugu”); 
 • Väikeettevõtluse soodustamine Karlovas. Selleks soovime luua Karlova väikeettevõtjate ühenduse, mille ülesandeks on infovahetus ja koostöö korraldamine. Näiteks soovime luua andmebaasi vabadest äri- ja ühiskondlikest pindadest ning Keskuse abil püüame sinna leida Karlova ettevõtlust mitmekesistavaid ettevõtmisi; 
 • Tõhustada koostööd ja koondada ning edastada infot Karlovas tegutsevate mittetulundus- ja avaliku sektori organisatsioonide vahel (lasteaiad, koolid, noorte- ja huvikeskused);
 • Tutuvstada säästliku, keskkonnasõbralikku ja ohutut eluviisi ning anda vastavaid teadmisi;
 • Hingehoid ja psühholoogiline nõustamine, osaline päevakeskuse funktsioon, et parandada kohalike elanike enesega toimetulekut.

Karlova Seltsi eesmärgiks on luua Karlova elanikele paik, kus kohtuda ning tunda rõõmu ühisest tegutsemisest. Kohvikuõhtud, erinevate seltsingute ja ühenduste kokkusaamised, ajalehtede lugemise ja interneti kasutamise võimalus, ekskursioonid jms. Väga oluliseks peame erinevate oskuste ja teadmiste edasiandmist – idee “Anna Edasi”, mis on ka keskuses tegutsevate organisatsioonide üks olulisemaid tegutsemispõhimõtteid.

Keskuse majandamise eesmärgil on plaanis osa ruumidest anda kasutusse Karlova Seltsi põhikirjaliste eesmärkide toetajatele. Maja esimesele korrusele soovime rajada kohviku, mis oleks parim võimalus inimeste kaasamiseks. Linnaosa elanikele toimuks seal erinevaid koolitusi, seminare, kohtumisõhtuid jms. Ürituste korraldamisel anname võimaluse kaasa lüüa ka teistele Karlovas tegutsevatel organisatsioonidele.

Kohvik ja kooskäimiskoht - Koha kujundamisel lähtume eestlasele omasest stiilist.  Kasutame Eesti käsitööliste ja kunstnike töid. Tahame, et kohvik oleks esmalt avatud oma linnaosa rahvale ja sobiks kokkusaamiskohaks nii noortele kui ka vanadele. Tegemist on paigaga kuhu tahad alati tulla ja jalgu puhata, läbi astuda ja raamatut lugeda või õhtuti noorte talentide elavat muusikat kuulata. Kohvik võiks olla heade ideede, mõtete ja kogemuste edasiandmise koht. Plaanime korraldada seal erinevaid koolitusi ja teabepäevi. Seega mõte “Anna Edasi” sobib seda paika kõige paremini iseloomustama.
Kovhikus pakutakse häid, ehtsast toorainest, kvaliteetseid kondiitri- ja pagaritooteid.  sõbraliku hinna eest kodust toitu.

Soklikorrus:
Alumisel korrusel soovime näha tegutsemas aknarestaureerimise- ja tisleritöökoda, mis aitaks propageerida puitakende ja arhitektuuri säilimist Karlovas.

 • vanade puitdetailide taastamine;
 • kasutuses olevate akende ja uste taastamine;
 • uute esemete valmistamine (vanade analoogide alusel);
 • uute disainesemete valmistamise juurutamine;
 • innustada vanade detailide ja materjalide korduvkasutust;
 • säästliku materjalikasutuse propageerimine;
 • vanade puitmajade kaasajastamine kasutades algupärandit. 

Koostöös Karlova Seltsiga:
 • individuaalne konsultatsioon piirkonna elanikele;
 • individuaalne õpe renoveeritavate detailide osas;
 • teemaõppepäevade korraldamine („vanad aknad“, „vanad uksed“ jne.);
 • töötoad erinevatel objektidel.

Majandamine
Keskust majandab Karlova Selts. Karlova Seltsi kasutada on eraldi ruum ning ülejäänud vaba pinna võtavad kasutusse allrentnikud, kelle tegevus peab toetuma Karlova Seltsi põhikirjalistele põhimõtetele. Ruumide kasutus jaguneb erinevate huviliste vahel vastavalt lepingule.

Rahastamine:
Koostööleping Tartu linnaga – mõistlik renditasu, tegevustoetus, erinevate projektide kaasrahastamine;
 • Omatulu – allrentnikelt saadav renditasu ja kokkulepitud % käibest või toetavad tegevused;
 • Projektid – keskuse üks ülesannetest on otsida erinevaid projektipõhiseid rahastamisvõimalusi;
 • Annetused ja toetused erinevatelt ettevõtetelt ja eraisikutelt;
 • Igal rentnikul on kohustus oma teadmisi ja oskusi kokkulepitud tingimustel ja ajal edasi anda Karlova piirkonna inimestele. Olgu selleks siis iganädalane õpituba, kursus, teabepäev vms. Samas saab teenuseid pakkuda ka teistele huvilistele.